More

  การเคหะฯ เล็ง ฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ Smart City

  การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาแนวทาง “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการ ฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง” มุ่งพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เปรียบเสมือน “โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง”

  การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับชุมชน เตรียมพลิกโฉม “ชุมชนห้วยขวาง” มุ่งสู่การฟื้นฟูเมืองในอนาคต

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า คฮ. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาศึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อ:

  • ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง
  • เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน
  • สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการฟื้นฟูเมือง
  • ศึกษาความต้องการของผู้อยู่อาศัย
  • กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองร่วมกับองค์กรเครือข่าย

  ชุมชนห้วยขวาง: ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย 38 อาคาร หน่วยพักอาศัย 3,360 หน่วย อาคารพาณิชย์ ตลาดสด แผงค้า และหน่วยงานภาครัฐ

  และกำลังวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต เทียบชั้น โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง ท่ามกลางความเจริญที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี ของชุมชนห้วยขวาง

  การเคหะฯ เล็ง ฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ Smart City

  โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ มีอาคารพักอาศัย 38 อาคาร หน่วยพักอาศัยรวม 3,360 หน่วย ภายในโครงการฯ ยังประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ ตลาดสดห้วยขวาง แผงประกอบการค้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตั้งอยู่ในพื้นที่

  ปัจจุบันโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางมีการอยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้ เกิดการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ทั้งด้านกายภาพ สังคม การอยู่อาศัย และเศรษฐกิจของชุมชน ทำให้พื้นที่เกิดความแออัดและเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

  ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การเคหะแห่งชาติ จึงต้องการฟื้นฟูชุมชนและพัฒนาพื้นที่ทั้งในส่วนของตัวอาคารที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น

  นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงความจำเป็นในการ ฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูชุมชนเมืองพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City

  เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเมืองโดยการปรับปรุงพื้นที่โทรมให้ดีขึ้น ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง”

  สุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจ inzpy.com เพื่อรับข่าวสาร ไอเดีย และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันนะคะ

  ที่มาข่าว ฐานเศรษฐกิจ


  บทความน่าสนใจ

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post