More

    เพศทางเลือก

    Popular Tags

    Spotify ร่วมเป็นกระบอกเสียงของศิลปินไทย LGBTQIA+ ในเดือน Pride Month

    การแสดงออกถึงตัวตนผ่านเสียงเพลงของเหล่า LGBTQIA+ กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลก Spotify...