More

  อันดับ 10 ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก 

  การจัดอันดับ ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก 

  World Happiness Report เป็นเครื่องมือในการวัด ความสุข ของประชากรในประเทศนั้น ๆ โดยเกณฑ์การวัด  นั้นประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลัก ได้แก่

  • การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึงความรู้สึกที่ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน
  • รายได้ต่อหัว (GDP per capita) หมายถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศ
  • อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Healthy life expectancy at birth) หมายถึงอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากภาวะเจ็บป่วย
  • เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต (Freedom to make life choices) หมายถึงการที่ประชาชนมีอิสระในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง
  • ความเอื้ออารีในสังคม (Generosity) หมายถึงการที่ประชาชนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
  • การรับรู้ต่อการทุจริต (Perceptions of corruption) หมายถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระดับการทุจริตในประเทศ

  ปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเป็นคะแนน ความสุข ของแต่ละประเทศ โดยคะแนนเต็ม 10 หมายถึงมีความสุขมากที่สุด และ 0 หมายถึงมีความสุขน้อยที่สุด

  นอกจากปัจจัยหลัก 6 ประการแล้ว รายงาน World Happiness Report ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความมั่นคงทางการเมือง โอกาสทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางสังคม

  ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก

  10 ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก จากรายงาน World Happiness Report ประจำปี 2023  

  1. ฟินแลนด์
  2. เดนมาร์ก
  3. ไอซ์แลนด์
  4. อิสราเอล
  5. เนเธอร์แลนด์
  6. สวีเดน
  7. นอร์เวย์
  8. สวิตเซอร์แลนด์
  9. ลักเซมเบิร์ก
  10. นิวซีแลนด์

  ประเทศเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุขัยที่มีสุขภาพดี การสนับสนุนทางสังคม อัตราการคอรัปชั่นต่ำ ความเอื้ออาทรระหว่างผู้คน และอิสระสำหรับการตัดสินใจ

  สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 60 จาก 156 ประเทศที่สำรวจ ซึ่งนับเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2022 ที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 68

  ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้มีกลายเป็น ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก 

  • คุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศเหล่านี้มีระบบสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และความมั่นคงในชีวิตที่ดี ตัวอย่างเช่น ฟินแลนด์มีระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม เช่น การดูแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • สังคมที่เอื้ออาทร ประชาชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตัวอย่างเช่น ไอซ์แลนด์มีอัตราการอาชญากรรมต่ำ ประชาชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสูง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา
  • วัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสุข ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ตัวอย่างเช่น เดนมาร์กมีวัฒนธรรมที่เน้นความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ประชาชนมักใช้เวลาร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

  การวัดระดับความสุขของประชากรนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของแต่ละบุคคล และไม่มีวิธีใดที่จะวัดความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม รายงาน โดยสรุปแล้ว ความสุขของประชากรนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลและสังคมควรร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสุขของประชากร เพื่อให้เกิดเป็น ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลก

  ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่
  Website : https://inzpy.com/
  Youtube : https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyth
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyjoy

  Chaipow
  Chaipow
  ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบสังสรรค์ ปัจจุบันเป็นความดันกับเบาหวาน

  Related Post