More

  การเงินส่วนบุคคล

  Popular Tags

  ปัญหาของคนรุ่นใหม่ ทำไมไม่มีเงินเก็บ ? ไขข้อสงสัยพร้อม วิธีเก็บเงิน ด้วยหลักจิตวิทยา

  ทำไมคนรุ่นใหม่ ไม่มีเงินเก็บ ? ไม่มีเงินเก็บ ถือเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังเป็นเป้าหมายในหลายภาคธุรกิจ...

  ชวนทำ “งบแสดงฐานะการเงิน” ปีก่อนรวยขึ้นไหม? ปีนี้เอายังไงต่อ?

  เราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร หากยังไม่รู้จุดยืนของตัวเองในปัจจุบัน การเช็กฐานะการเงินของตัวเองจึงสำคัญ Inzpy ชวนคุณ...