More

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก UNESCO

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก UNESCO

  ในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 45 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 – 25 กันยายน 2566 ณ กรุงกรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งในวาระการประชุมนี้ มีรายชื่อแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแบบผสม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รอพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก้

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรมเขมร มีอายุยาวนานกว่า 800 ปี

  เมืองโบราณศรีเทพมีผังเมืองเป็นรูปกลม มีพื้นที่ประมาณ 1.87 ตารางกิโลเมตร (1,300 ไร่) ภายในตัวเมืองมีโบราณสถานกระจายตัวอยู่ 48 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู มีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) และวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 16-18)

  ภายในอุทยานฯ มีโบราณสถานและสถานที่สำคัญ ได้แก่

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

  ศูนย์บริการข้อมูล เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณศรีเทพ มีการจัดจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก

  อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2531

  ปรางค์สองพี่น้อง มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐ 2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ ปรางค์องเล็กพบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุศุภราช คาดการณ์ว่าปรางค์ทั้งสองถูกสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน

  ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงเป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมเขมรทั่วไป เรือนธาตุก่อด้วยอิฐ ในการขุดค้นบริเวณนี้ พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลายสลักอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

  โบราณสถานเขาคลังใน เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติจึงเรียกว่า “เขาคลัง” โดยผังเมืองและศิลปะการก่อสร้างเป็นสมัยทวารวดี มีการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับ สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12

  โบราณสถานเขาคลังนอก มีลักษณะเป็นมหาสถูป มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลง ประดับตกแต่งฐานด้วยอาคารจำลองขนาดต่าง ๆ อยู่โดยรอบ ภายในทึบตัน มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน พบโบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี สลักจากหินทรายสีเขียว มีลักษณะประทับยืนปางแสดงธรรม (วิตรรกะ) 2 พระหัตถ์

  _____

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website:
  https://inzpy.com/travel/
  Youtube:
  https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth

  fahwoww
  fahwoww
  สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

  Related Post