More

    สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาไทยแห่งใหม่ ความหมายและแนวคิด

    รัฐสภาไทย คือสถาบันทางการเมืองที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน้าที่หลักในการออกกฏหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญของประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

    อาคารรัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสถานที่ประชุมและปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา

    ความหมายสัปปายะสภาสถาน

    Related Post