More

  ตดวัว หายนะครั้งใหญ่ที่เป็นปัจจัยให้เกิดโลกร้อน

   ตดวัว หายนะครั้งใหญ่ที่เป็นปัจจัยให้เกิดโลกร้อน

  ตดวัว แหล่งผลิต ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับสองรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 86 เท่าในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งหมายความว่าก๊าซมีเทนสามารถทำให้โลกร้อนได้เร็วกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มาก

  ก๊าซมีเทน

  ก๊าซมีเทน มีแหล่งกำเนิดหลักจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่

  • ภาคการเกษตร : ก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในมูลสัตว์ เศษซากพืช และพืชไร่ โดยก๊าซมีเทนจะปล่อยออกมาจากการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (anaerobic digestion)
  • ภาคพลังงาน : ก๊าซมีเทนเกิดจากการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การผลิตและขนส่งก๊าซธรรมชาติ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้า และการผลิตปุ๋ยจากก๊าซธรรมชาติ
  • ภาคการจัดการขยะ : ก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในบ่อฝังกลบ

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก ก๊าซมีเทน

  • ทำให้โลกร้อน : ก๊าซมีเทนเป็นตัวการสำคัญในการทำให้โลกร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • ทำลายชั้นโอโซน : ก๊าซมีเทนจะทำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลให้รังสียูวีจากดวงอาทิตย์สามารถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น และทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น โรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
  • ก่อมลพิษทางอากาศ : ก๊าซมีเทนจะก่อมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
  • ทำลายคุณภาพน้ำ : ก๊าซมีเทนจะทำลายคุณภาพน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและพืชน้ำ

  ตดวัวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่สำคัญ วัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งหมายความว่าพวกมันมีกระเพาะสี่ห้องในการย่อยอาหาร กระเพาะรูเมนเป็นห้องย่อยอาหารแรก ซึ่งจุลินทรีย์จะย่อยสลายหญ้าและพืชอื่นๆ และก๊าซมีเทนจะปล่อยออกมาจากกระบวนการย่อยอาหารนี้

  จากการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า วัวปล่อยก๊าซมีเทนประมาณ 14.5% ของการปล่อยก๊าซมีเทนทั้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย์ ประมาณ 2/3 ของการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัวเกิดจากตดวัว และอีก 1/3 เกิดจากมูลวัว

  ก๊าซมีเทน

  การลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัวสามารถทำได้โดยมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

  • การปรับปรุงการจัดการปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารวัวอย่างเหมาะสม การจัดการมูลวัวอย่างมีประสิทธิภาพ และการเลี้ยงวัวแบบปล่อย
  • การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน เช่น การใช้สารเสริมอาหารเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัว

  แนวทางการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัวได้ง่ายๆ มีดังนี้

  • ลดการกินเนื้อสัตว์ : การกินเนื้อสัตว์จะส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทนมากขึ้น ดังนั้นจึงควรลดการกินเนื้อสัตว์ลง
  • เลือกผลิตภัณฑ์จากพืช : ผลิตภัณฑ์จากพืชจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชแทนผลิตภัณฑ์จากสัตว์
  • สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน

  ก๊าซมีเทน

  มาตรการต่าง ๆ มาตราการที่ควรสนับสนุนในการลดการปล่อย ก๊าซมีเทน

  • ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคการเกษตร เช่น การใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายมูลสัตว์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคพลังงาน เช่น การใช้พลังงานสะอาด การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดก๊าซมีเทน
  • ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคการจัดการขยะ เช่น การลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล และการฝังกลบขยะอย่างถูกต้อง

  ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่
  Website : https://inzpy.com/
  Youtube : https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyth
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyjoy

  Chaipow
  Chaipow
  ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบสังสรรค์ ปัจจุบันเป็นความดันกับเบาหวาน

  Related Post