More

  หาแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

  ปกติเวลาต้องการแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการจะสามารถหาแรงงานต่างด้าวที่ไหนได้บ้าง เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้ เพราะการเลือกใช้งานแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานเข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย จึงมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และทำให้ช่องทางการให้จัดหาแรงงานต่างด้าวแตกต่างจากการจัดหาแรงงานประเทศ

  หาแรงงานต่างด้าวที่ไหน

  เมื่อผู้ประกอบการต้องการหาแรงงานต่างด้าว แหล่งในการหาแรงงาน อาจต้องอาศัย “นายหน้า” ในการจัดหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ได้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่แรงงานเถื่อนที่ส่งผลเสียในอนาคตต่อกิจการ โดยนายหน้าที่จัดหาแรงงานต่างด้าวมาควรเป็นนายหน้าที่ขึ้นทะเบียนกิจการจัดหาแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายด้วย เป็นนายหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อการจัดหาแรงงานถูกกฎหมาย

  หาแรงงานต่างด้าวที่ไหน เลือกนายหน้าจัดหาแบบไหนดี

  หาแรงงานต่างด้าวที่ไหน และถ้าหากต้องเลือกนายหน้าจัดหาแรงงาน ควรเลือกนายหน้าแบบไหนดี รายละเอียด มีดังนี้

  1.มีการจัดตั้งเป็นรูปบริษัท

  ผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวควรเป็นรูปแบบบริษัทชัดเจน เนื่องจากการจัดตั้งเป็นบริษัท มีการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งได้มีการแจ้งรูปแบบบริการกับทางกรมการค้าชัดเจน ว่าเปิดกิจการในรูปแบบไหน ให้บริการเกี่ยวกับอะไร ซึ่งบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวก็ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทเช่นกัน สามารถตรวจสอบได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ว่าในการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  2.มีประสบการณ์ยาวนาน

  ในส่วนของความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ สามารถสังเกตได้จากประสบการณ์ของบริษัท ยิ่งมีประสบการณ์ยาวนานยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  3.ประวัติดี

  ควรเลือกบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีชื่อเสีย ไม่เคยมีประวัติการให้บริการแย่ ๆ หรือถ้าหากเคยเกิดขึ้น ทางบริษัทก็ควรมีการแสดงความรับผิดชอบที่เหมาะสม ทั้งนี้การดูประวัติที่ดีสามารถดูที่รายชื่อลูกค้าของบริษัทได้ด้วย เมื่อบางบริษัทจะระบุรายชื่อลูกค้าเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ ยิ่งลูกค้าเยอะและมีลูกค้ารายใหญ่มากเท่าไร อาจแสดงถึงประวัติที่ดีของบริษัทได้เช่นกัน

  4.บริการครบครัน

  แนะนำให้เลือกบริษัทจัดหาแรงงานที่มีบริการครบครัน ทั้งบริการด้านจัดหาแรงงาน และบริการเรื่องเอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงาน การขึ้นทะเบียน mou หรือการขึ้นทะเบียนบัตรชมพูแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว ฯลฯ เพื่อการรับบริการที่เดียวให้เสร็จสรรพ ไม่ต้องใช้บริการหลายแห่งให้ยุ่งยากและซับซ้อน

  หาแรงงานต่างด้าวที่ไหน แรงงานต่างด้าวต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

  ในการหาแรงงานต่างด้าว สามารถหาได้จากผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วย เพื่อให้ทางผู้จัดหาแรงงานดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จัดหามาให้ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้เอกสารแบ่งเป็น 2 แบบคือ “บุคคลธรรมดาจ้างแรงงานต่างด้าว” และ “นิติบุคคลจ้างแรงงานต่างด้าว”

  บุคคลธรรมดาจ้างแรงงานต่างด้าว

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. แบบคำขอ ตม.7
  3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
  4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
  5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
  6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
  7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว
  8. หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น)
  9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  10. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  11. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
  12. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้)
  13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

  นิติบุคคลจ้างแรงงานต่างด้าว

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. แบบคำขอ ตม.7
  3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
  4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
  5. สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
  6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
  7. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว
  8. หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น)
  9. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
  10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  11. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  12. สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
  13. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้)
  14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

  หมายเหตุ กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เอกสารรายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัทด้วย

  กล่าวโดยสรุปว่าสามารถหาแรงงานต่างด้าวที่ไหน คำตอบคือสามารถหาได้จากบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่มีความเชี่ยวชาญ ควรเป็นรูปแบบบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีการขึ้นทะเบียนชัดเจน ตรวจสอบแหล่งที่ตั้งของบริษัทได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ไม่ส่งผลต่อกิจการนอนาคต

  Editor in Chief
  Editor in Chief
  กว่า 10 ปี ในแวดวงออนไลน์ หลงใหลการถ่ายรูปร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม พักผ่อนด้วยการทำนายดวง ที่คนดูรักเรา ​❤️

  Related Post