More

  ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทสีชมพู ที่งดงามที่สุดในประเทศไทย

  ปราสาทเขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ในเขตอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดกับชายแดนไทย กัมพูชา เป็นปราสาทหินสีชมพู ที่สวยที่สุดในประเทศไทย เพราะเกิดจากการประทุของภูเขาไฟ ทำให้หินบริเวณนั้นผสมผสานให้เกิดสีออกแดง อมชมพู 

  ปราสาทเขาพนมรุ้ง นี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนากันมาโดยตลอด เป็นลัทธิความเชื่อที่สำคัญ ของลัทธิไศวนิกาย ที่ได้กล่าวถึงการสร้างรูปเทพเจ้าองค์พระศิวะ ดังจะเห็นได้จากศิวลึงค์ ที่มาประกอบพิธีภายในปราสาทแห่งนี้ รวมถึงยอดของระเบียงคดจะมี บราลี ศิลาทราย ปักอยู่บนสันหลัง

  ส่วนทางด้านสถาปัตยกรรมของปราสาทเขาพนมรุ้ง ประกอบด้วย ศิลาทราย และ ศิลาแลง 5 หลัง 1 ทางเดิน ระเบียงคด และ กำแพงล้อมรอบ รวมทั้ง ซากของฐานอาคารก่อด้วยอิฐอีก 2 หลัง ทางเดินขึ้นจะมีนาคปรก โดยองค์ประกอบทั้งหมดตั้งบนไหล่เขา และบนยอดภูเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล

    

   เครื่องประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมที่สำคัญของปราสาท มีหลายส่วนมาก แต่ ที่สำคัญ คือ เสาติดกับผนัง (pilastre) เสาประดับกรอบประตู (colonnette) ทับหลัง (lintel) และ หน้าบัน (pediment) ซึ่งหน้าบันที่สำคัญ คือ รูป ศิวนาฎราช บนหน้าบันด้านทิศตะวันออกของมณฑป ผู้นับถือศาสนาฮินดูเชื่อว่าจังหวะของการร่ายรำของพระศิวะ อาจบันดาลให้เกิดผลดี และ ผลร้ายแก่โลกได้ จึงจะต้องอ้อนวอนให้พระองค์ฟ้อนรำในจังหวะที่พอดี โลกจึงจะร่มเย็นเป็นสุข

  ประติมากรรมของปราสาทเขาพนมรุ้ง แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ประติมากรรมลอยตัว และ ประติมากรรมนูนต่ำ ส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ส่วนอีกส่วนจะถูกเก็บรักษาไว้ ณ อาคารชั่วคราวที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง และ บางชิ้นถูกลักลอบออกนอกประเทศ ส่วนประติมากรรมลอยตัว ที่เห็นในภาพคือ โคนนที (Nandi) ที่ประดิษฐานตรงใจกลางมณฎปของปราสาทประธาน

  ปราสาทเขาพนมรุ้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชุมชนทางชายแดนไทย กัมพูชา มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากความเชื่อทางด้านศาสนา ความเป็นอยู่ และ การติดต่อระหว่างเมืองพระนคร (Angkor) กับปราสาทพิมายบนที่ราบสูงโคราช นั่นเอง

  พิกัด: ปราสาทเขาพนมรุ้ง คลิกเลย

  ถ้ำเขาขนาบน้ำ มีงานศิลปะระดับโลก คลิกเลย

  Related Post