More

  10 ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก จัดการขยะดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก จาก Environmental Performance Index 

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ Environmental Performance Index (EPI) คือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พิจารณาจากปัจจัย 24 ประการ แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก ได้แก่ สุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental health) และ ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental protection)

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก

  สุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากปัจจัย 10 ประการ ได้แก่

  • คุณภาพอากาศ
  • คุณภาพน้ำดื่ม
  • คุณภาพน้ำทะเล
  • การจัดการของเสียอันตราย
  • การจัดการของเสียทั่วไป
  • การจัดการมลพิษทางอากาศ
  • การจัดการมลพิษทางน้ำ
  • การจัดการมลพิษทางเสียง
  • ความปลอดภัยจากสารเคมี

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก

  ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากปัจจัย 14 ประการ ได้แก่

  • การใช้พลังงาน
  • การผลิตพลังงาน
  • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การจัดการป่าไม้
  • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • การจัดการทางทะเล
  • การจัดการดิน
  • การจัดการทรัพยากรน้ำ
  • การจัดการมลพิษทางอากาศ
  • การจัดการมลพิษทางน้ำ
  • การจัดการมลพิษทางเสียง

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก

  ประเทศที่สะอาดที่สุดในโลก มักมีนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การลงทุนในพลังงานสะอาด การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

  ตามรายงานของ Environmental Performance Index (EPI) 

  1. สวิตเซอร์แลนด์
  2. เดนมาร์ก
  3. ฟินแลนด์
  4. ไอซ์แลนด์
  5. เนเธอร์แลนด์
  6. เยอรมนี
  7. ออสเตรีย
  8. สวิสเซอร์แลนด์
  9. นิวซีแลนด์
  10. สิงคโปร์

  ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่
  Website : https://inzpy.com/
  Youtube : https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyth
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyjoy

  Chaipow
  Chaipow
  ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบสังสรรค์ ปัจจุบันเป็นความดันกับเบาหวาน

  Related Post