More

  สินเชื่อ ธอส. 2567 กู้บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย “สินเชื่อพร้อมใช้”

  สินเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านในฝันเท่านั้น เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ในบ้านเราก็สามารถกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เช่นกัน Inzpy วันนี้ขอแนะนำ สินเชื่อ ธอส. “สินเชื่อพร้อมใช้ 2567” ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 5.40% ต่อปี* ไว้กู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ตามสไตล์คุณ

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  สินเชื่อพร้อมใช้ ปี 2567

  เหมาะกับลูกค้าที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยและต้องการเงินส่วนเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือลูกค้าที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารต้องการกู้เพิ่มส่วนต่างที่ลดลงเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

  • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 – วันที่ 30 ธันวาคม 2567
  • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2567

  (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

  วัตถุประสงค์การยื่นกู้ สินเชื่อพร้อมใช้ 2567

  กรณีกู้ใหม่ / และกรณีกู้เพิ่ม

  • สินเชื่อ ธอส. เพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
  • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

  สินเชื่อ ธอส. 2567 กู้บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย "สินเชื่อพร้อมใช้"

  วงเงิน / ระยะเวลากู้

  วงเงิน

  • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
  • วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

  ระยะเวลากู้

  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

  อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

  อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อพร้อมใช้ 2567

  ปี

  อัตราดอกเบี้ย

  ปีที่ 1

  = 5.40% ต่อปี
  ปีที่ 2 -3  = MRR-1.50% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

  = MRR

  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 6.51%

  หมายเหตุ :

  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ: เป็นไปตามประกาศธนาคาร

  คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร สินเชื่อพร้อมใช้ 2567

  คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นลูกค้าใหม่ / ลูกค้าเดิม ทั้งรายย่อย และ ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

  เอกสาร

  เอกสารส่วนบุคคล

  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

  เอกสารทางการเงิน

  พนักงานประจำ

  • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

  เอกสารหลักประกัน

  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

  หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้ สินเชื่อ ธอส.**

  ที่มา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ใครมีบ้านแล้ว แต่ไม่มีทุนไปซื้อของใช้ในบ้าน คงต้องพิจารณา สินเชื่อพร้อมใช้ ปี 2567 ของ ธอส. ไว้แล้วค่ะ สุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจ inzpy.com เพื่อรับข่าวสาร ไอเดีย และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันนะคะ


  บทความน่าสนใจ

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post